fbpx

ก้าวต่อไปของ TCAS65 จาก TCAS64

สำหรับ TCAS64 ก็ใกล้ที่จะหมดฤดูกาลไปแล้วสำหรับการประกาศผล Admission 3.1 และประกาศผลอีกทีสำหรับ Admission 3.2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และรอบ 4 สำหรับในเดือนมิถุนายน ก็จะเป็นอันสิ้นสุดสำหรับฤดูกาลของ TCAS64 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่า รุ่นโควิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในตอนนั้น ก็ได้ผ่านพ้นช่วงชีวิตมัธยมและกำลังก้าวสู้ชีวิตนักศึกษากันแล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และกำลังขึ้นชั้นปีที่ 6 และอาจจะกำลังหาข้อมูลหรือการเตรียมตัวอ่านหนังสือสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้ว ซึ่งก็จะถือเป็นรุ่น TCAS65 กันแล้ว สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ TCAS65 คงจะไม่มีความแตกต่างจากรุ่น TCAS64 เท่าไหร่นัก แต่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบเข้าใหม่ ในระบบ TCAS65 ส่วนของการสอบ Admission และการนำคะแนนสอบมาใช้จะเปลี่ยนแปลงจากเดิม จากเกณฑ์ของ TCAS 65

ในส่วนของเกณฑ์การเข้าของแต่ละรอบของ TCAS65 ทั้ง 4 รูปแบบ ส่วนของรูปแบบ Portfolio Quota จะยังคงรูปแบบเดิมสำหรับการสอบเข้าของระบบ TCAS65 ในส่วนของการสอบเข้าของ Admission นั้นปี TCAS65 จะมีเกณฑ์เพียงแต่ Admission 1 เท่านั้น GPAX จะไม่มีความความจำเป็นต้องในการใช้งานในแต่ยังมีความจำเป็นส่วนของเกณฑ์คุณสมบัติในการสอบเข้า หมายถึง การไม่นำเกรดเฉลี่ยของ 6 เทอมนำมาใช้เป็นน้ำหนักในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ยังจะมีความจำเป็นต้องในส่วนของเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของการเข้ามหาวิทยาลัยแทน ยกเว้นจะเป็นสัดส่วนของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จะเป็นคนกำหนดว่าจะได้ใช้หรือไม่ ทั้งนี้ก็เป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่จะนำ GPAX มาใช้ในการเป็นสัดส่วนของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสุดท้ายในส่วนของ Direct Admission รับตรงอิสระก็จะยังคงในรูปแบบเดิมไม่แตกต่างจาก TCAS64 ไปมากกว่านี้

ในส่วนของการสอบ O-net ของ TCAS65 ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายยกเลิกการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อลดภาระการสอบที่ซ้ำซ้อนของการสอบทั้งหมด แต่เป็นเพียงแค่การยกเลิกบังคับสอบ O-net และเปลี่ยนไปเป็นการสอบแบบสมัครใจตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่กระนั้นทาง สทศ.แจ้งว่ายังจะมีการสอบเหมือนเดิม เพื่อเป็นการทดสอบและการวัดผลการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงฐานของการเรียนการสอน และวัดคุณภาพของโรงเรียน เป็นต้น

โดยสรุประบบ TCAS65 จะไม่มีความแตกต่างจากเดิมมากในส่วนของรอบ Portfolio Quota แต่ในส่วนของรอบ Admission จากเดิมจะมีการสอบเข้ามี 2 รูปแบบ คือ 3.1 และ 3.2 แต่มาใน TCAS65 จะไม่มีการสอบรูปแบบเข้า Admission 3.2 จะทำให้การสอบเข้าโดยใช้คณะโอเน็ตจะไม่มีผล ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนด และจะไม่มีการนำส่วนของ GPAX นำมาเป็นน้ำหนักของการสอบ แต่จะเป็นเพียงแค่คุณสมบัติเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการสอบเข้าคณะหรือสาขานั้น ๆ แทน GAT/PAT จะมีในรูปแบบคงเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือ 9 วิชาสามัญ จะเหลือแค่ 7 วิชาสามัญแทน คือ คณิตศาสตร์ 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ,ภาษาไทย,สังคมและภาษาอังกฤษ ส่วนคณิตศาสตร์ 2 กับวิทยาศาสตร์ทั่วไปของ TCAS64 ไม่ต้องสอบเพราะใช้คะแนน O-net มาใช้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ O-net แทน แต่สำหรับรุ่น TCAS65 จะไม่มีการนำคะแนน O-net คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบเข้า แต่จะมีการสอบของวิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไปแทน

ทั้งนี้การสอบเข้าของแต่ละสาขาและมหาวิทยาลัยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเกณฑ์ว่าจะใช้ข้อสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญตัวไหนบ้าง หรือบางมหาวิทยาลัยก็ใช้ข้อสอบเฉพาะของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ติดตามข่าวสาวและข้อมูลของคณะและสาขาที่ตนเองสนใจและรอประกาศกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะมีมาในอนาคต

ในอนาคตของ TCAS65 จะเป็นอย่างไรสำหรับการสอบหรือการเข้าในมหาวิทยาลัย เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้ แต่เนื่องจากมีวัดซีนเข้ามาแล้วในช่วงปี 2564 โดยคาดหวังว่าจะสามารถฉีดวัดซีนให้ได้เกิน 70% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ มีผลอย่างไหร่ต่อการสอบเข้าในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก็เกิดอยู่หลายปัจจัยด้วยเช่นกัน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เนื่องจากผลของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาทำให้มีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ทั้งนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนต่ำลงสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรุ่น TCAS65 ระบบอาจจะมีการพัฒนาขึ้นจากรุ่น TCAS64 เนื่องด้วยประสบการณ์ของ ทปอ. เองที่ทำให้มีระบบ TCAS ตั้งแต่ 61 มาจนถึงกระทั้ง 64 และกำลังไปสู่ 65 แต่สิ่งที่ TCAS64 นั้นมีในระบบคือ ระบบขอประมวลผลครั้งที่ 2 เปรียบเสมืองการที่ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะลุ้นได้คณะที่ตัวเองอยากเรียน

TCAS65 คงจะไม่มีความแตกต่างมากนอกจากวิชาสามัญและการสอบ O-net แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตได้ก็คือ สภาพแวดล้อมของสังคม ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเรียนในชั้นเรียน TCAS63 เริ่มมีการระบาดเกิดขึ้นทำให้มีการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน แต่ยังไม่มีวัดซีน TCAS64 เริ่มมีการนำเข้าวัดซีนและมีการฉีดวัคซีนแต่ก็ยังไม่ทั่วถึง แต่สำหรับ TCAS65 ก่อนจะถึงฤดูกาลของการสอบได้แต่หวังว่าสถานการณ์ภายในประเทศจะดีขึ้น แต่เนื่องจากจากปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ทำให้ในช่วงของเทอมแรกของภาคเรียนปี 2564 ได้เรียนออนไลน์ สำหรับอนาคตไม่มีใครรู้ นอกเสียจากจะเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหวังว่า TCAS65 จะไม่มีปัญหาแบบปีก่อน ๆ หรือถ้ามีก็สามารถแก้ไขได้โดยเร็วในสถานการณ์ TCAS65

Journalist

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า